Schoolraad

De Schoolraad is een klankbordgroep voor alle ouders van De Klimboom. Bovendien is de Schoolraad betrokken bij het functioneren van de diverse werkgroepen binnen de school.

Een aantal leden van de Schoolraad van De Klimboom hebben tevens een MR-functie. De MR, MedezeggenschapsRaad, denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. Verder maken ook nog drie teamleden deel uit van de Schoolraad. Deze hebben een adviserende stem namens het team.

De Schoolraad vergadert 6 x per jaar. De directeur is op aanvraag hierbij aanwezig. Dit is erg fijn, want zo zijn de lijnen met school kort. De vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats na de gezamenlijke KMR-vergadering van het onderwijsteam op OBS de Holsthoek in Den Nul. De vergaderdata staan vermeld in de jaarkalender.

We vinden het fijn als je met ons meedenkt om De Klimboom tot een fijne school te houden, waar jouw kind met plezier naar toe gaat.

Alle agenda’s en notulen zijn op school beschikbaar en hangen op het prikbord in de hal.