Ouderbijdrage

Scholen mogen aan ouders een vrijwillige, financiële bijdrage vragen voor extra voorzieningen en festiviteiten. Dit zijn activiteiten die niet tot het gewone lesprogramma behoren en die dus niet door het Ministerie van OC&W worden betaald.

Hoogte ouderbijdrage
De algemene ouderbijdrage 2017-2018 is € 36,- per kind. Daarnaast vragen wij een kleine bijdrage voor de projectweken € 10,- en voor de schoolreisjes:

Onderbouw:       € 17,50
Middenbouw:     € 35,-
Bovenbouw:       € 60,-

Wat doen we met de ouderbijdrage?
Dit ouderfonds is bestemd voor bijvoorbeeld: het Sinterklaasfeest, de Kerstviering, theaterstukken, de ouderavond, het Paasontbijt, de ateliers, WO-activiteiten, de musical, het eindfeest, de afscheidsavond van groep 8, de aanschaf van duurzame schoolmaterialen, enzovoort