Klachtenregeling

Via onze klachtenregeling kunnen ouders en kinderen een klacht indienen. Een klacht kan gaan over gedragingen en beslissingen, of het nalaten daarvan, van het bevoegd gezag (schoolbestuur) en het personeel. Wij vinden het heel belangrijk dat klachten worden gemeld. Onder andere op die manier kunnen wij de kwaliteit van het onderwijs op onze school handhaven en/of verbeteren.

Je kunt van de klachtenregeling gebruik maken wanneer je nergens anders terecht kunt met jouw klacht. De meeste klachten hopen wij direct op te kunnen lossen, doordat wij het belangrijk vinden om de communicatielijnen zo kort en informeel mogelijk te houden tussen ouders, kinderen, personeel en schoolleiding. Is dat niet mogelijk, gezien de aard van de klacht, of als de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kun je een beroep doen op de klachtenregeling.

Je kunt ook rechtstreeks bij de vertrouwenspersonen terecht, ook als je bijvoorbeeld alleen advies wilt over een bepaald onderwerp.

Interne vertrouwenspersoon
Op onze school is een van de stamgroepleiders aangesteld als interne contactpersoon, waar iedereen met problemen van welke aard dan ook naar toe kan gaan.

De interne contactpersoon is :
Anne-Clair van de Schepop

Externe vertrouwenspersoon
Vanuit de Stichting de Mare maken we gebruik van externe contactpersonen. Zij zijn bereikbaar voor zowel:

  • onderwijskundige en organisatorische zaken
  • machtsmisbruik bij leerlingen (hieronder kunnen vallen: intimidatie, discriminatie, geweld, pesten)
  • machtsmisbruik bij personeel

De externe contactpersonen zijn:

Trudy van Loon, Raalte, 0572 355317     

Wim Jansen, Heino, 0572 392423

Henk Borkent, Raalte, 0572 354324