Missie en visie

Ons motto is: 'Alles wat aandacht krijgt....groeit!'

Onze missie is:
De Klimboom wil ontwikkelingsgericht, ervaringsgericht en wereldoriënterend onderwijs verzorgen. 

Onze visie is:
Vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid streven we, samen met ouders, naar een optimale en totale ontwikkeling van ieder kind, waarbij we duidelijk rekening houden met de eigenheid en mogelijkheden van elk afzonderlijk kind. Naast het verzorgen van een gericht aanbod van kennis en vaardigheden, willen we kinderen opvoeden tot een verantwoordelijk, rechtvaardig, zelfbewust, respectvol, creatief en sociaal individu.

 

Onze kernwaarden zijn:


1 Ervaringsgericht aanbod

We nemen werkelijke en actuele ervaringen van kinderen als uitgangspunt van ons onderwijs. Dit vinden we belangrijk omdat vanuit werkelijke ervaringen betrokkenheid en verbondenheid kan ontstaan met mensen, dingen, planten, dieren en de wereld. Tevens zijn wij ervan overtuigd dat werkelijke ervaringen intenser, waardevoller en effectiever zijn dan alleen woorden of beelden. Het inrichten van een rijke en betekenisvolle leeromgeving is hierbij voor ons een voorwaarde en uitdaging.


2 Ontwikkelingsgericht willen kijken naar kinderen

 We dagen kinderen uit tot het ontwikkelen van competenties over een breed gebied. We verzorgen een lesaanbod dat niet alleen bestaat uit leerstof, maar ook uit strategisch handelen, het verwerven en toepassen van vaardigheden, sociaal-emotionele ontwikkeling en het leren gebruik te maken van creatieve oplossingen en mogelijkheden.

 Binnen het ontwikkelingsgerichte aanbod gaan we uit van duidelijke, inhoudelijke leerlijnen, die verankerd zijn in relatief hoge tussen- en einddoelen. Hierbij houden we rekening met het ontwikkelingsniveau en leerstijlen van individuele kinderen.


3 Wereldoriëntatie als hart van ons onderwijs

We willen wereldoriëntatie het inhoudelijk hart van het onderwijs laten zijn, waarbinnen alle andere inhoudelijke gebieden integraal worden toegepast.


4 Verbreding basisvaardigheden

Naast studievaardigheden willen we kinderen ook leren om denkvaardigheden, creatief denkvermogen en sociaal-emotionele vaardigheden toe te passen.

 

5 Verantwoordelijkheid voor jezelf, de ander en de omgeving

 We leren kinderen om strategisch te handelen (leren hoe te leren) door gerichte reflectie op, en aandacht voor het zelfstandig (ver)werken en plannen van leerinhouden en het zelfstandig toepassen van strategieën. We leren kinderen om verantwoordelijk te zijn voor het eigen leerproces, voor de omgeving en voor elkaar.

 

6 Opgroeien tot rechtvaardig, respectvol en zelfbewust mens

 We willen bewust bijdragen tot het opvoeden van kinderen tot rechtvaardige, respectvolle en zelfbewuste mensen, die rekening kunnen houden met anderen, besluitvaardig zijn, conflicten kunnen hanteren en oplossen, kunnen reflecteren op eigen mogelijkheden, kunnen afstemmen op de omgeving, een voorbeeld kunnen en willen zijn en weten wie ze zijn en wat ze willen.


7 Creativiteit

We ontwikkelen creatieve vaardigheden van kinderen binnen een evenwichtig aanbod van creatieve vakken. Op andere momenten binnen ons aanbod stimuleren we kinderen om creativiteit in te zetten bij het bedenken van oplossingen.