De eerste schooldag

Deze praktisch informatie is specifiek bedoeld voor nieuwe ouders. Veel informatie kun je ook terug vinden in de jaarkalender, de schoolgids of onze internetsite. Meer informatie kun je uiteraard ook verkrijgen bij de stamgroepleider van je kind(eren), de directeur of de stamgroepouders.

Schooltijden
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag beginnen we om 08.30 uur. We houden ochtendpauze tussen 10.30 uur en 10.45 uur. De middagpauze duurt van 12.00 uur tot 13.00 uur. De school gaat uit om 15.00 uur.
Op woensdag gaat de school uit om 12.15 uur.

Vrije middag Onderbouw en Tussenbouw
De jongere kinderen hoeven op jaarbasis minder uren te maken, dan de oudere kinderen. De kinderen van onder en tussenbouw zijn op vrijdagmiddag vrij. 

Halen en brengen
Kinderen zijn ’s morgens vanaf 08.15 uur welkom op school. Ouders kunnen hun kind(eren) in de stamgroep brengen. Om 12.00 uur of 15.00 uur kun je de kinderen weer ophalen. We vragen je dan in de hal te wachten totdat de deur van de stamgroep open gaat. Voor- en na schooltijd is de stamgroepleider van jouw kind in de groep aanwezig en aanspreekbaar voor ouders en kinderen.

Weekopening en weeksluiting
De weekopening en weeksluitingen zijn op woensdag van 11.30- uur tot 12.15 uur . Ouders zijn hierbij welkom.

Gym
De kleuters bewegen elke dag. Soms is dit geleid spel in het speellokaal, soms is dit dans en beweging, soms is dit vrij (buien)spel. De kleuters krijgen van school een gymtas. De ouders zorgen voor een shirtje, een korte broek (of een gympakje) en gymschoenen. Deze gymspullen blijven in principe op school. 

De overige bouwen krijgen gymles van de vakleerkracht en/of de eigen stamgroepleider. Deze lessen worden gegeven in sporthal de Hooiberg. De kinderen dienen op de dagen dat ze gym hebben over een fiets te beschikken. Deze kinderen nemen de gymspullen (shirt, broekje, gymschoenen en een handdoek) van thuis steeds mee.De andere bouwen krijgen gym op woensdag en donderdag..

Stamgroepouders
Op de Klimboom werken we met stamgroepouders. Deze stamgroepouders zijn contactpersoon voor andere ouders en helpen de stamgroepleider bij het voorbereiden en organiseren van activiteiten en festiviteiten.

Jaarkalender
In de jaarkalender kun je de vrije dagen en vakanties vinden. Tevens vind je hierin veel praktische informatie.Een extra exemplaar kunt afhalen bij de directeur of downloaden vanaf onze internetsite.

Naambordjes
Kinderen krijgen een naambord boven de eigen kapstok. De invulling van het bordje is vrij. Voorwaarde is wel dat de naam van je kind herkenbaar moet worden vermeld. Blanco bordjes kun je bij de directeur afhalen.

Ouderbijdrage
Nadat je kind op school komt, ontvang je van de penningmeester van de schoolraad automatisch een rekening voor de ouderbijdrage. In de schoolgids en jaarkalender kun je meer informatie vinden over de specificatie van de ouderbijdrage. De ouderbijdrage wordt jaarlijks tijdens de zakelijke ouderavond vastgesteld.

Ouderhulp
Jaarlijks voor de zomervakantie krijgen ouders een formulier 'inventarisatie ouderhulp'. Op basis van dit formulier worden de werkgroepen en taken binnen de school verder verdeeld in het schooljaar daarop. Als Jenaplanschool willen we graag een 'leef- en werkgemeenschap' zijn. De betrokkenheid van ouders is hierbij erg belangrijk. Nieuwe ouders hoeven dan ook niet te wachten tot een nieuwe ' inventarisatie ouderhulp'. 

Schoolraad
Op De Klimboom zijn oudervereniging en medezeggenschapsraad samengevoegd tot een schoolraad. In deze raad werken ouders en leerkrachten samen aan schoolbeleid. De namen van de schoolraadsleden kunt u in de jaarkalender vinden. De laatste notulen van de schoolraad kun je op het prikbord in de hal vinden.

Fruitkring
Elke ochtend voor de ochtendpauze krijgen alle kinderen de gelegenheid om iets te drinken en te eten. We vragen ouders om dit - voorzien van naam - mee te geven. We verzoeken ouders dringend om geen snoep of grote hoeveelheden mee te geven. In elke stamgroep is een speciale plek voor het eten en drinken.

Boomblaadje
Het Boomblaadje is een informatieblad met actuele onderwerpen en ontwikkelingen op de Klimboom. Het Boomblaadje verschijnt eens per twee weken. Je kunt het Boomblaadje ook digitaal ontvangen. je emailadres dien je dan door te geven aan de directeur

Overblijven
Veel kinderen van De Klimboom blijven over. Op De Klimboom wordt het overblijven georganiseerd door enkele vaste overblijfkrachten. Vanuit de schoolraad wordt het overblijven door een werkgroep gecoördineerd. Opgave voor het overblijven kan middels het formulier 'opgave overblijven' (bijlage inventarisatie ouderhulp). De kinderen nemen voor het overblijven hun eigen brood en drinken mee.

Teamleden
De namen en adressen van de teamleden kun je in de jaarkalender vinden.

Stamgroepavond
Aan het begin van het schooljaar worden ouders van een specifieke bouw uitgenodigd voor een informatieavond over de organisatie van de stamgroep.

Kwartiergesprekken
Tweemaal per jaar ontvangt jouw kind een geschreven verslag over zijn/haar ontwikkelingen. Samen met de leerkracht kun je de ontwikkelingen van je kind bespreken tijdens een kwartiergesprek. In het Boomblaadje vind je een opgavestrook voor kwartiergesprekken. Ouders die deze strook niet inleveren worden ook niet uitgenodigd voor een gesprek.

Snoep
We proberen het snoepen op school te ontmoedigen. We verbieden het echter niet. Probeer er tijdens traktaties en de fruitkring ook rekening mee te houden.

Sinterklaas
De ouders van de kinderen van de onder- en tussenbouw maken voor hun eigen kind een surprise, waarin een klein cadeautje is verpakt. De kinderen van midden- en bovenbouw trekken lootjes en maken voor elkaar een surprise. De surprise van onder- en tussenbouw worden in de week voor Sinterklaas in het magazijn verzameld.

Kerst
Tijdens de kerstviering eten kinderen gezamenlijk op school. Daarna vervolgen we met een gezamenlijke viering met ouders, kinderen en leerkrachten.

Huiswerk
De kinderen krijgen standaard geen huiswerk mee naar huis. We vinden dat kinderen op school voldoende tijd en ruimte krijgen om te leren. Wel gebeurt het in midden- en bovenbouw dat kinderen voor inscholing wereldoriëntatie topografie mee krijgen of een samenvatting thuis moeten leren.

Boeken- of verslagkring
In alle stamgroepen zijn kinderen af en toe aan de beurt om een boeken- of verslagkring te houden. Hierbij vertelt een kind over een boek of onderwerp en geeft - soms met behulp van de stamgroepleider - leiding aan de kring. Je kind krijgt hierover van de eigen stamgroepleider meer informatie.

Geen cijfers
Bij het beoordelen van werk geven we de kinderen geen cijfers. We proberen kinderen te volgen in hun ontwikkeling. Op basis van de ontwikkeling van een kind proberen altijd aan te geven wat goed gaat en wat nog aandachtspunten zouden kunnen zijn. Bij toetsen volstaan we vaak met woordbeoordelingen als voldoende, onvoldoende en goed.

Informatieavond nieuwe ouders
Enkele keren per schooljaar wordt er door enkele ouders van de schoolraad een informatieavond voor nieuwe ouders georganiseerd. Hiervoor ontvang je automatisch een uitnodiging.

Arbo en veiligheid
Vanuit bovenschools Arbo-beleid wordt planmatig gewerkt aan het vergroten van een veilige leef- en werkomgeving. Voor meer informatie over dit onderwerp kun je contact opnemen met de Arbo-coördinator of de directeur.

Schoolreizen en kampen
De onder- en tussenbouw gaat in de laatste maanden van het schooljaar op schoolreis. Het vervoer wordt door de eigen ouders uitgevoerd. De midden- en bovenbouw gaat enkele dagen op kamp naar een jeugdherberg of camping. In principe hebben de ouders van de oudste kinderen van een groep de meeste rechten om mee te gaan als begeleider. Op de stamgroepavond komt de begeleiding van het schoolreisje of het kamp aan de orde.
Kampen en schoolreizen worden door de stamgroepleider en de begeleidende (stamgroep)ouders voorbereid.

Publicatieborden
In de hal hangen meerdere prikborden waarop je informatie kunt vinden. In de hal hangt een prikbord met berichten en notulen van de schoolraad. Bij elke stamgroep vind je specifieke informatie van de stamgroep van jouw kind(eren).

Groepsnamen
De groepsnamen van de stamgroepen worden elk jaar opnieuw vastgesteld.

Weektaak
Vanaf de tussenbouw werken kinderen met een dag- of weektaak. De kinderen krijgen taken en opdrachten op niveau. Bij de stamgroepleider van jouw kind kun je meer informatie krijgen over de dag- of weektaak van je kind.

Oud-papier
De schoolraad probeert extra inkomsten te verkrijgen door de inzameling van oud-papier. De oud-papiercontainer staat in het laatste weekend van de oneven maanden bij school.